Forsvar – en innebygget overlevelsesmekanisme
 
Et veletablert forsvarssystem er essensielt for aa overleve, det beskytter oss fra en hver innflytelse som ikke allerede er en del av vaar individuelle eiendom. Vi er immune imot ethvert angrep. Vi har til og med bygget maalrettede ‘anti-skapelser’ som eliminerer allerede kjente inntrengere. Uvelkomne kjente innflytelser vil bli utryddet sammen med alt ukjent, fordi forsvarssystemet foeler seg truet i sin overlevelse. Denne forsvarsprosessen provoserer reaksjoner, som kalles infeksjoner eller paa et annet nivaa av systemet sinne eller frykt. For aa si det enkelt, det innebyggede forsvarssystemet er ubevisst, noe som betyr at vi ikke er bevisste at det opererer i bakgrunnen for aa ta vare paa vare overlevelses behov. Det finnes ingen reell aapenhet, systemet er laast og enhver innflytelse som kommer naer er filtrert. Denne svaert basale funksjonen ble utviklet i livets foerste begynnelse for alle eksisterende systemer, fra det mest elementaere til det mest sofistikerte. 
 
Men hvordan kan det vaere utvikling hvis alle systemene er laast? Foeles alle ytre innflytelser som en invasjon? Sannsynligvis er det det hvis innflytelsen er ny og ikke allerede kjent. ‘Voksingen’ paa dette stadiet skjer ved aa multiplisere og befeste det som allerede eksisterer. Selvfoelgelig gir dette en viss sikkerhet og bygger opp velvaeret – ved aa oeke identifiseringen av personligheten. Det styrkes gjennom bekreftelse naar systemet beviser sin styrke i en kamp mot uvelkomne innflytelser. 
 
Eller saa styrker andre systemer med samme forsvars programmering hverandre fordi de har samme tro, konseept, (likesinnede, etc.) og saa supporterer de hverandre i oppbyggingen av en front mot inntrengerne. Men, etter en tid kommer stagnasjon og med dette regresjon og degenerasjon. Dette gjoer systemet svakere og det blir saarbart mot inntrengere, andre konsepter entrer det regjerende trossystemet, paa kroppsnivaaet finner virus, bakterier, candida etc. veien inn i systemet deres, fordi inntrengere paa alle nivaaer har tilpasset seg og har gjennom en lang kjede av mutasjon laert aa kamuflere seg selv perfekt og slik faa innpass i systemet.
 
Hva er likheten mellom kroppens immunsystem og beskyttelsen av personligheten?
Individuelle personligheter og menneskeheten som et hele er aapenbart i stagnasjon og regresjon i dets naavaerende stadie av evolusjon. Et av de mange tegnene paa dette er det raskt oekende tallet paa sykdommer og paa kroppsnivaaet spesielt de i sammenheng med problemer i immun systemet. Ofte er disse sykdommene motstandsdyktige mot den vanlige medisineringen. Det er ogsaa et voksende antall mentale problemer, depresjoner, avhengigheter, perversiteter, vold, selvmord, etc. Moderne legevitenskap feiler. 
 
Grunnen virker aapenbar: Helsesystemet sitter fast i gamle metoder for tanke og oppfoersel, det er en del av det samme menneskelige system. Hvordan kan det vaere anderledes, naar det er saa naert knyttet til ‘personligheten’ og den etablerte maaten aa tenke paa? Hvis en genial healer dukker opp med uvanlige holdninger og nye behandlingsmetoder saa staar hele det etablerte helse systemet i mot ham. Og selvfoelgelig, dette skjer ikke bare med nye maater aa hele paa. Det er det samme paa alle plan. For eksempel: Hvis det dukker opp en ny kilde til energi som kan unngaa forurensning saa forsvinner den for evig… 
 
Det etablerte systemet forsvarer seg selv, dette er maaten det i sin natur er bygget opp, det er immunt mot innflytelser som ikke er en del av det. Noen ganger, selv om det er sjeldent, framstaar individer med nye synspunkter som et uttrykk for deres personlige utvikling, men de blir behandlet som inntrengere. Det enkleste som en samlet reaksjon er at de blir ignorert, men disse ‘inntrengerne’ insisterer paa at de har en ‘visjon’ og er sterke i deres posisjon siden de ble alet opp utenfor personlige og felles bilder, dermed blir de eliminert av det etablerte systemet. (Sokrates, Jesus, Galileo, Abraham Lincoln, Gandhi, Wilhelm Reich, Kennedy, Martin Luther King, etc.)
 
Hva kan bringe forandring til et individuelt system? En ting er svaert aapenbart: Det kan ikke gjoeres ved bruk av makt siden dette bare vil styrke motstanden, men det ser ut til at  noe maa brytes ned foer det kan forekomme en aapning for ny innflytelse. 
Er det i det hele tatt noedvendig at den etablerte struktur maa brytes ned foer noe nytt kan bli integrert? Vaar bevissthet er saa fylt opp av konsepter, bilder, droemmer, meninger, tro, opplevelser, etc og alt dette forsvares hardt. Ved aa vaere identifisert med innholdet faar personligheten en foelelser av eksistens ut av det – saa det ikke er plass til noe nytt. Er dette den reelle grunnen til at det er saa mye sykdom og ogsaa hvorfor alle de andre konfliktene og dramatiske hendelsene forekommer???
 
Det foregaaende leder til at det i ens daglig liv forekommer en nedbrytning av individet, ikke bare i ens kropps system men ogsaa i ens sinnseiendom  og den etablerte vaeremaaten, naar deler av selvbildet ikke kan beholdes. Leder til forstyrrelse paa alle nivaaer. Hvis dette blir sett paa som noe negativt og ikke som en del av en prosess for aa vokse og kun blir ‘reparert’ eller undertrykt via den tradisjonelle maaten med piller, som bare behandler symptomene, saa blir prosessen for aa vokse stagget enda mer og vil finne en annen maate som kan vaere mye mer destruktiv ved aa gaa over paa et annet nivaa eller dimensjon…
 
Det som naa burde vaere klart er at forsvarsmekanismen arbeider meget effektivt paa alle nivaaer og ogsaa kan bytte fra ett nivaa til et annet, automatisk og uten at individet er klar over det – bare de forstyrrende symptomene, som et resultat av ens reaksjoner, dukker opp. Denne innebygde mekanismen er komplett ubevisst og arbeider selv i hoeyt utviklede individer som er langt mer bevisste enn normalen. Den veldig snedige tingen er at selvbildet er saa dominerende at det avviser all innflytelse som kunne senke dette spesifikke selvbildet. Det er mange berettigede argumenter ventende paa aa befeste forsvaeret: “Jeg respekterer din mening naar du respekterer min mening; din sannhet er din sannhet – min sannhet er min; later du som du har den eneste sannhet?; vi er her for aa holde hverandre oppe, vaare sinn er aapne, vi har ikke tid til retoriske argumenter; vi har ikke tid til aa slaass. Fred vaere med deg og dine; vi oensker deg en fin dag og et lykkelig liv…”
Finnes det en ikke-voldelig maate aa gaa forbi forsvaret? Hvis deler av selvbildet er troen paa at en har et ‘aapent sinn’ saa vil det aller foerste steget vaere aa vaere aapen for den grunnleggende informasjon at det ikke eksisterer ‘aapenhet’, at dette er en illusjon fordi det gaar imot den innebyggede primaere noedvendigheten for overlevelse. 
 
Og saa kanskje bli bevisst og med dette forstaa at aa tro at ens sinn er aapent er en del av forsvarssystemet. Det neste steget kan forekomme naar den neste uvelkomne innflytelse kommer, og saa vaere bevisst og var for hvordan dette ‘aapent sinn’-forsvaret reagerer, no som betyr at det  brukes til aa avvise den uvelkomne informasjonen, som i dette oeyeblikk blir behandlet som angrep.
 
Sannsynligvis er det beste forsvaret selvbildet av aa vaere et ‘spirituelt vesen’. ‘I  
Enhet med alt og alle’ og ha ‘Kjaerlighet for alt’, skaper en bastion som er umulig aa bryte ned. Den representerte og demonstrerte sikkerhet fra ‘bildeholderen’ trekker mange forvirrede og usikre mennesker til en slik gruppe og et slikt individ og befester dem saaledes i deres tro og deres bilder inntil de er villige til aa forsvare ‘sitt’ med all deres styrke for evig… inntil de er oedelagt innenifra, ofte paa grunn av sykdom eller en indre eller ytre (bellicose) konflikt… 

BeiYin


index articles  |  Easy form for comments  |  Comments on this article  |  links
index Peace page  |  BeiYin's poetry page  |  health page  |  FalconBlanco